دیشب یه خواب عجیب و تامل برانگیز دیدم :(...


تو خواب آبگوشت  قسمتم شد :)....


(باید خوابم رو بنویسم در اسرع وقت ..این  خواب یه نشونه بود )!


در خصوص همون قوی بودن :)....


+دعام کنید